Beboernes ansvar

 • Rapportere alle skader på eiendom til styret
 • Sørge for å ha tegnet innboforsikring
 • Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo
 • Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
 • Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannslukknings og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Alle boligselskap tilknyttet MOBO tilbys praktisk skadeoppfølgning i forbindelse med bygningsskader.

Forsikringer
– skade på eiendom

Alle skader som oppstår på eiendom som følge av brann, vannlekasjer, tyveri/hærverk, skal rapporteres til MOBO gjennom styret i respektive boligselskap.

Dersom skader oppstår utenfor arbeidstid, kan du ta kontakt med leder i boligselskapet eller med firmaer innenfor det faget skaden gjelder, for å begrense skadeomfanget

Tilbudet bygger på avtale mellom If Skadeforsikring og BBL Partner. De boligselskapene som har annen forsikringsavtale tilbyr vi også skadeoppfølgning, men da ut fra andre rammer og betingelser satt av forsikringsselskapet.

Skadeavtale med If Skadeforsikring innebærer at MOBO har fullmakt til raskt å kunne iverksette skadeutbedring av boligselskapets eiendom.

MOBOs kjennskap til bygningsmasse og tekniske anlegg muligjør rask iverksetting av skadeforebyggende tiltak i samråd med boligselskapets styre.

MOBO utfører følgende i et skadetilfelle:

 • Avklarer om skaden er dekket av forsikringen.
 • Besiktigelse av skaden.
 • Rekvirering av firma i forbindelse med skadesanering og reparasjon/oppbygging.
 • Avtale erstatning for egeninnsats samt utbetaling av godtgjørelse.
 • Koordinering, styring og oppfølgning av hele skadeprosessen.
 • Innmelding av skaden til forsikringsselkapene. Økonomisk oppgjør i forbindelse med skadeutbedringen.

Rutiner med forsikringsskader gjennom BBL- Partner

Oppstått bygningsskade meldes snarest til MOBO av beboer/styreleder.

Telefon: 75 13 70 00
Email: mobo@mo.bbl.no

Ved skader som oppstår etter arbeidstid eller i helger og som kreves 1.hjelp kontaktes If Skadeservice på telefon 02400 – eller en kan benytte den aktuelle vaktordningen boligselskapet har. Påfølgende arbeidsdag meldes så skaden til MOBO.

Totalforsikringen fra BBL-Partner

MOBO ordner vanligvis med totalforsikring fra de forskjellige tilknyttede borettslag. Det er fremforhandlet gode forsikringsvilkår via BBL-Partner. I praksis er det BBL-Partner som tar seg av forsikringsavtalene i samarbeid med skadeforsikringsselkapet If.

Forsikringsvilkårene – generelt

Forsikringsavtalene dekker de aller fleste behov som et boligselskap kan utsettes for.

Det vises forøvrig til forsikringsvilkårene hvor det er anført i detalj hva som dekkes, og hva som ikke dekkes av forsikringsavtalen.

 • Skade på bygninger
 • Markedsleie i forbindelse med utflytting fra skadd objekt
 • Ulykker ved dugnadsarbeid
 • Styreansvar
 • Byggherreansvar ved renoveringsarbeider
 • Felles inventar
 • Underslag
 • Rettshjelp etc.
Rull til toppen